Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
« nazad

Postupanje sa vozilima u prekršajnom postupku koja su predmet potrage

 РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО  ФИНАНСИЈА  
Управа  царина  
148-03-030-01-435/2013 
26.11.2013. године  
Б е о г р а д 
 
Ц А Р И Н А Р Н И Ц А 
-н/р управника  - 
С В И М 
 
 
Предмет : Поступање  са  возилима  у прекршајном  поступку  која  су  предмет  потраге   
 
Полазећи  од  чињенице  да  се  у вези  са  спровођењем  поступка  продаје  возила  по  
окончању  прекршајног  поступка  правоснажном  одлуком  суда  којом  је  изречена  
заштитна  мера  одузимања  возила , у пракси  као  спорно  појављује  питање  поступања  
царинских  органа  у случају  када  су  возила  истовремено  предмет  царинско  прекршајног  
поступка  и предмет  потраге  у иностранству , ради  правилног  и једнообразног  поступања  
обавештавамо  вас  о следећем : 
Одредбом  члана  296. Закона  о прекршајима  („ Сл . Гласник  РС “ бр . 101/2005… 
111/2009), прописано  је  да  заштитну  меру  одузимања  предмета  извршава  орган  у чију  
надлежност  спада  извршење  односно  надзор  над  извршењем  прописа  по  којима  је  
заштитна  мера  изречена . Извршни  поступак  са  предметима  царинског  прекршаја , 
укључујући  и моторна  возила  којима  је  учињен  царински  прекршај  и за  које  је  
правоснажном  пресудом  изречена  заштитна  мера  одузимања  и наложена  њихова  
продаја , односно  наложено  да  се  са  одузетим  возилима  поступа  у складу  са  одредбама  
Царинског  закона , спроводи  надлежна  царинарница  која  је  привремено  задржала  
предмете  до  окончања  прекршајног  поступка , а у складу  са  чланом  288. Царинског  
закона  („ Сл . Гласник  РС “ бр . 18/2010 и 111/2012) и чл . 648. до  658. Уредбе  о царински  
дозвољеном  поступању  са  робом  („ Сл . Гласник  РС “ бр . 93/2010 и 63/2013).   
 Имајући  у виду  да  се  поступак  јавне  продаје  царинске  робе  спроводи  само  
уколико  су  испуњени  сви  законом  прописани  услови , када  су  предмет  поступка  моторна  
возила , царинарнице  су  у случајевима  у којима  уз пријаву  надлежног  органа  МУП -а није  
приложена  и потврда  о извршеној  провери , дужне  да  претходно  иницирају  проверу  
посредством  Одељења  за  обавештајне  послове  Управе  царина  код  МУП -а - Управе  
за  међународну  оперативну  полицијску  сарадњу -Интерпол , ради  утврђивања  да  ли  се  
ради  о возилима  која  су  предмет  крађе  односно  потраге  у иностранству , те  у складу  са  
тим  потребно  је  поступити  на  следећи  начин : 
-поступак  јавне  продаје  возила  се  не  може  објавити  док  се  не  спроведе  процедура  
провере  од  стране  надлежних  органа  ( МУП -а, Интерпола ) и 
-поступак  јавне  продаје  се  не  може  објавити   у односу  на  возила  за  која  је  неспорно  
утврђено  на  основу  резултата  провере , да  су  предмет  потраге  у иностранству . 
 У том  смислу , неће  се  излагати  јавној  продаји  возила  која  се  потражују , чак  и 
у случајевима  када  су  донете  правоснажне  судске  пресуде  којима је  изречена  заштитна  
мера  одузимања  возила  и наложена  јавна  продаја . 
 
 
  Наглашавамо  да  је  у складу  са  чланом  298. став  3. Царинског  закона , уколико  се  роба  која  је  предмет  царинског  прекршаја  не  може  одузети  из било  ког  разлога , починилац  прекршаја  дужан  да  плати  вредност  робе  утврђену  у складу  са  одредбама  Царинског  закона  уз покретање  посебног  поступка  наплате  увозних  дажбина  и накнада  које  се  наплаћују  приликом  увоза .  С тим  у вези , скреће  се  пажња  царинарницама  да  убудуће , у случајевима  када  имају  сазнање  да  је  возило  које  је  предмет  царинског  прекршаја , односно  којим  је  учињен  прекршај  за  који  је  прописана  заштитна  мера  одузимања , предмет  потраге  у иностранству , ову  околност  имају  у виду  већ  приликом  подношења  захтева  за  покретање  прекршајног  поступка  надлежном  суду , у којем  ће  поред  навођења  прописа  о прекршају  који  треба  применити , образложити  и предлог  за  изрицање  заштитне  мере  наплате  вредности  возила  утврђене  у складу  са  царинским  прописима , јер  се  исто  возило  не  може  одузети .   На  исти  начин  ће  се  поступити  и у случају  сазнања  за  наведену  чињеницу  након  покретања  прекршајног  поступка  а пре  његовог  окончања , о којој  чињеници  је  царински  орган  као  подносилац  захтева , дужан  да  без одлагања  обавести  суд  који  је  надлежан  за  спровођење  прекршајног  поступка .    Овим  објашњењем  ставља  се  ван  снаге  објашњење  дато  актом  Управе  царина  01/1.1 бр . Д-22623/1 од  11.11.2008. године . 
 
ПОМОЋНИК  ДИРЕКТОРА -КООРДИНАТОР                                                                              
Душко  Маринковић