Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
« nazad

Postupak sa robom koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja a vlasnici robe su brisani iz APR

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО  ФИНАНСИЈА  
Управа  царина  
Сектор  за  царинско  пословање  и  
међународну  царинску  сарадњу  
148-03-030-01-417/2013 
21.11.2013. године  
Б е о г р а д 
 
 
                                        Ц А Р И Н А Р Н И Ц А   
- н/р управника  - 
 
С В И М  
 
Предмет : Поступак  са  робом  која  се  налази  у поступку  царинског  складиштења  
                  а власници  робе  су  брисани  из  регистра  АПР  
          
 
Имајући  у виду  да  су  се , приликом  спровођења  мера  ванредне  контроле  у циљу  
ажурног  и правилног  поступања  у вези  са  наплатом  увозних  дажбина , код  појединих  
царинарница  појавиле  одређене  недоумице  у вези  са  робом  која  се  налази  у поступку  
царинског  складиштења , а власници  те  робе  су  брисани  из  регистра  Агенције  за  
привредне  регистре  или  им  је  одузет  ПИБ , односно  поставило  се  питање  да  ли  држаоци  
царинског  складишта  и царински  заступници  могу  поднети  захтев  за  уступање  или  
уништење  робе  која  се  налази  у поступку  царинског  складиштења , обавештавамо  вас  о 
следећем :  
 
Држалац  складишта  је  лице  коме  је  царинарница  одобрила  да  управља  царинским  
складиштем и сходно  одредби  члана  131. Царинског  закона  ('' Службени  гласник  РС '', бр . 
18/2010 и 111/2012) одговорно је  да  се  роба  док  се  налази  у поступку  царинског  
складиштења  не  изузима  испод  царинског  надзора , за  испуњење  обавеза  које  произилазе  
из  поступка  царинског  складиштења  робе , као  и за  испуњавање  посебних  услова  
садржаних  у одобрењу  за  управљање  складиштем . 
Корисник  складишта  је  лице  које је  према  декларацији  обавезно  да  робу  стави  у 
поступак  царинског  складиштења  или  лице  на  које су  пренета  права  и обавезе  тог  лица . 
Корисник  складишта  је  дужан  да  у сваком  тренутку  испуњава  обавезе  које  настају  
стављањем  робе  у поступак  царинског  складиштења . Корисник  мора  обезбедити  да  се  
поступак  царинског  складиштења  раздужи  декларацијом  којом  се  роба  ставља  у друго  
царински  одобрено  поступање  или  употребу . 
 Одредбом  члана  6. Царинског  закона  прописано  је  да  свако  лице  може  именовати  
свог  заступника  за  предузимање  свих  или  само  неких  радњи  у поступку  који  води  
царински  орган , као  и да  лице које  нема  седиште  или  пребивалиште  у Републици  
Србији , а учествује  у царинском  поступку , мора  именовати  посредног  заступника  који 

 поступа  у своје  име  а за  рачун  лица  које  нема  седиште  или  пребивалиште  у Републици  Србији .  Имајући  у виду  наведено , ни  држалац  царинског  складишта  ни  заступник  не  могу  да  пренесу  власништво  над  робом , односно  да  уступе  робу , нити  да  поднесу  захтев  за  уништење  робе  јер  сами  нису  власници  те  робе . Уколико  власник  робе  више  не  постоји  ( нпр . избрисан  из  регистра  АПР ), држалац  царинског  складишта  или  царински  заступник  могу  поднети  захтев  за  уступање  или  уништење  робе  само  уколико : - је истекао  рок  употребе  робе  па  роба , у складу  са  општим  прописима  о складиштењу , према  налазу  надлежног  органа , мора  да  се  уништи , или  - је  због  неиспуњења обавеза  из  уговора  о складиштењу  донета  судска  одлука  (или  привремена  мера ) да  друго  лице  а не  власник  може  да  располаже  робом .  Овакав  став  је  заузело  и Министарство  финансија  – Сектор  за  цараински  систем  и политику  у свом  акту  број : 483-00-00077/2011-17 од  13.06.2011. године .  Напомињемо  да  је  одредбом  члана  209. став  6. Царинског  закона  прописано  да  уништењем  или  уступањем  робе  не  могу  настати  трошкови  на  терет  државе .

    ПОМОЋНИК  ДИРЕКТОРА

    Веселин  Милошевић  ____________________________________________________________________________

Управа  царина , Булевар  Зорана  Ђинђића  бр . 155 а, 11070 Београд  Тел : 011/2690 822;  Факс : 011/2699 722; www.carina.rs