Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
« nazad

Dozvole za međunarodni drumski transport

 РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО  ФИНАНСИЈА 

Управа  царина 

Сектор  за  царинско  пословање  и 

међународну  царинску  сарадњу 

148-03-861-10-116/7/2013

                         01.11.2013. године 

Б е о г р а д

 

 

Ц А Р И Н А Р Н И Ц А

 

 

                 СВИМ               

                

 

Предмет : Дозволе  за  међународни  друмски  транспорт

 

 

 

 У складу  са  информацијама  са  којима  располажемо , уочене  су  одређене 

неправилности   и различито  поступање  организационих  јединица  у вези  са  контролом 

поседовања  и раздужења  дозвола  за  међународни  друмски  превоз  ствари . Најчешће 

евидентиране  неправилности  у раду  огледају  се  у чињеници  да  се  дозволе  не  оверавају  и

не  евидентирају  на  прописани  начин , а приликом  извозног  царињења  се  не  контролишу ,

па  се  могу  користити  више  пута .    

Одредбама  чл .51 и чл .64  Закона  о међународном  превозу  у друмском  саобраћају

(„ Службени  лист  СРЈ “ бр . 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 и 4/2000 и „ Службени  гласник  РС “ бр .

101/05, 18/2010), прописано  је  да  су  царински  органи  дужни  да  врше  контролу  да  ли 

страни  превозник  поседује  оригинал  дозволе  за  обављање  међународног  друмског 

превоза  ствари , односно  путника  које  је  издало  Министарство  саобраћаја , као  и да  на 

граничним  прелазима  наплаћују  накнаду  за  коришћење  путева .   

 У складу  са  наведеним  а због  потребе  контроле  поседовања  и раздужења  дозвола 

за  међународни  друмски  превоз  ствари , као и спречавања  могућих  злоупотреба ,

потребно  је  да  се  и у поступку  транзита  робе  као  и у поступку  извозног царињења 

(C1, C2 и C3), поред  осталих  докумената  поднесе  на  увид  и дозвола  за  међународни 

друмски  превоз  ствари  а број  поменуте  дозволе  уписаће  се  у рубрици  44 ЈЦИ  и то  на 

следећи  начин :  

 - у рублици  44/1 уписивала  би  се  шифра  О 17 а у наставку  идентификациона 

ознака  дозволе  за  међународни  друмски  превоз  ствари  која  је  састављена  из  четири 

дела : ____________________________________________________________________________

Управа  царина , Булевар  Зорана  Ђинђића  бр . 155 а, 11070 Београд 

Тел : 011/2690 822;  Факс : 011/2699 722; www.carina.rs

  - први  део , који  се  састоји  од  две  цифре  представља  годину  у којој  важи  дозвола  (нпр .2013. година  је  означена  са  „13“).  - други  део , који  се  састоји  од  два  места , представља  словну  шифру  земље  за  чије  превознике  издата  дозвола  важи .  - трећи  део  представља  ознаку  врсте  дозволе . Зависно  од  врсте  превоза  одштампана  је  следећа  ознака : „ Б“ за  билатерални  превоз , „ БТ “ за  билатерални  или  транзитни  превоз , Т“ за  транзитни  превоз , „ У“ универзална , односно  билатерално /транзитна  дозвола , „ З“ за  треће  земље , „ В“ ванредни  превоз .  - четврти  део  представља  број  дозволе .   На пример : · 13HRB00015, је  хрватска  билатерална  дозвола  број  00015 за  2013. годину  · 13TRZ000099, је  турска  дозвола  за  превоз  за /из  треће  земље , број  000099 за  2013. годину  · 13UABT004200 је  је  украјинска  дозвола  број  004200 за  билатерални  или  транзитни  превоз  за 2013. годину      ЦЕМТ  дозволе  би  се  уписивале  на  следећи  начин : назив  ЦЕМТ , година  важења  (нпр .2013 је  означена  са  „2013“), словна  шифра  земље  за  чије  превознике  је  издата  дозвола  и број  дозволе .  На  пример :  · CEMT2013MK00205, је  ЦЕМТ  дозвола  број  00205 за македонског  превозника     Оверавање  ( печат , датум  и потпис ) појединачних  дозвола  ( билатералних , транзитних , за /из  треће  земље , универзалних ) је  потребно  вршити  у пољу  намењеном  за  посебне  услове  под  којим  дозвола  може  бити  искоришћена . Дозволе  је  потребно оверавати  на  граничном  прелазу  приликом  уласка  на  територију  Републике  Србије , односном  унутрашњим  царинарницама  приликом  извозног  или  увозног  царињења  у случају  да  је  возило  на  територију  Републике  Србије  ушло  неком  другом  врстом  дозволе  па  предметна  дозвола  није  оверена  на  граничном  прелазу .   Све  царинарнице  су  обавезне  да  на  наведени  начин  поступају  од  11. новембра  2013. године  и да  о истом  на  одговарајући  начин  упознају  све  учеснике  у поступку .   Копија : Сектору  за  контролу  примене  царинских  прописа                Одељењу  ревизије                Одељењу  за  унутрашњу  контролу     ПОМОЋНИК  ДИРЕКТОРА                                                                                                            Веселин  Милошевић  ____________________________________________________________________________ Управа  царина , Булевар  Зорана  Ђинђића  бр . 155 а, 11070 Београд  Тел : 011/2690 822;  Факс : 011/2699 722; www.carina.rs