Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
« nazad

PRIMENA SPORAZUMA HRVATSKA EU

 Zaključkom Vlade 05 broj 337-5210/2013 od 25.06.2013. godine, konstatovano je da stupanjem na snagu Sporazuma o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji 1. jula 2013. godine, počev od tog datuma, prestaje obaveza primene Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi ("Sl. Glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 88/2007 i 8/2011 - dodatni protokol, Aneks 10.5), u daljem tekstu CEFTA sporazum, prema Republici Hrvatskoj i prema pravnim i fizičkim licima Republike Hrvatske, u pogledu prava koja proističu iz tog sporazuma, u skladu sa članom 51. stav 3 Aneksa I CEFTA sporazuma. Zaključkom je dalje konstatovano da stupanjem na snagu Sporazuma o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji 1. jula 2013. godine i pristupanjem Republike Hrvatske Ugovoru o funkcionisanju EU, nastaje obaveza primene Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008), u daljem tekstu Prelazni sporazum, prema Republici Hrvatskoj i prema fizičkim i pravnim licima Republike Hrvatske, u skladu sa članom 56. stav 1. Prelaznog sporazuma, odnosno članovima 46. i 48. Prelaznog sporazuma. U skladu sa gore navedenim obaveštavamo vas o sledećem:

Uvoz robe hrvatskog preferencijalnog porekla u Srbiju

Počev od 01. jula 2013. godine, na robu hrvatskog preferencijalnog porekla će se u Srbiji primenjivati preferencijalne stope carine koje se primenjuju za robu poreklom iz Evropske unije (šifra povlastice iz rubrike 36 carinske deklaracije "EU***"). U napred navedenom smislu, od istog datuma u odnosu na robu hrvatskog preferencijalnog porekla se primenjuje režim kvota koji je propisan Prelaznim sporazumom.

Na osnovu člana 92. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 111/2012), propisano je da se u sprovođenju carinskog postupka za koji je roba deklarisana primenjuju propisi koji važe na dan prihvatanja deklaracije, ako nije drukčije propisano.

Navedeno znači, da u slučajevima kada je roba hrvatskog preferencijalnog porekla smeštena pod carinski nadzor pre 01.07.2013. godine, ukoliko se deklaracija za puštanje u slobodan promet podnese počev od 01.07.2013. godine, primenjivaće se preferencijalne stope carine koje važe za tu robu u skladu sa odredbama Prelaznog sporazuma.

Isti princip primenjuje se i za ostale carinske dažbine (sezonske carinske stope i posebne dažbine pri uvozu određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda).

Ukoliko se od strane carinske administracije Hrvatske izda dokaz o poreklu sa datumom nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji, tj. počev od 01.07.2013. godine, kojim se potvrđuje poreklo neke od potpisnica CEFTA sporazuma (Albanija, BiH, Makedonija, Crna Gora) primeniće se stopa koja je propisana CEFTA sporazumom.

Isključena je mogućnost kojom hrvatska carinska administracija potvrđuje poreklo robe na osnovu "kumulacije porekla" sa UNMIK/Kosovo ili sa Republikom Moldavijom, počev od 01.07.2013. godine, s obzirom da sa ovim stranama ugovornicama CEFTA sporazuma nije moguća primena kumulacije u SAP (Proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji) kumulativnoj zoni slobodne trgovine.

Dokazi o poreklu izdati u Republici Hrvatskoj koji se podnose carinskom organu Republike Srbije nakon pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji

Dokazi o poreklu izdati od strane hrvatskih carinskih organa koji mogu biti podneti prilikom sprovođenja postupka uvoznog carinjenja u Srbiji, počev od 1. jula 2013 godine su:

1. dokazi o poreklu robe izdati u skladu sa Prelaznim sporazumom ;

2. dok az i o p orek l u i z dat i u sk lad u sa CEFT A sp oraz umo m, pod uslovom da im je krajnji datum izdavanja 30.06.2013. godine, što se odnosi i na prevozne isprave. Ovakvi dokazi o poreklu će se za potrebe carinjenja u Srbiji priznavati u naredna četiri meseca od dana pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji, odnosno zaključno sa 30.11.2013. godine, uz primenu stope carine u skladu sa Prelaznim sporazumom.

Napominjemo da, kada je u pitanju dokaz o preferencijalnom poreklu izjava izvoznika koja je data na fakturi izdatoj u Republici Hrvatskoj, počev od 1.7.2013. godine, sam tekst izjave mora biti sačinjen na jednom od jezika država članica Evropske unije (osim Republike Hrvatske) i da bude u skladu sa Prilogom IV Protokola 3 Prelaznog sporazuma. U suprotnom neće se primeniti preferencijalni tretman na robu koja je deklarisana kao roba sa preferencijalnim poreklom.

Izvoz robe srpskog preferencijalnog porekla u R. Hrvatsku nakon njenog pristupanja Evropskoj uniji

Na robu srpskog preferencijalnog porekla koja se u Republici Hrvatskoj pušta u slobodan promet, počev od 01.07.2013. godine, primenjuju se preferencijalne carinske stope u skladu sa Prelaznim sporazumom uz prihvatanje dokaza o poreklu koji su izdati u skladu sa Prelaznim sporazumom, kao i u skladu sa CEFTA sporazumom, pod uslovom da im je krajnji rok izdavanja 30.06.2013. godine, što se odnosi i na prevozne isprave. CEFTA dokazi o poreklu će biti prihvatani u Republici Hrvatskoj u naredna četiri meseca od dana pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji, tj. zaključno sa 30.11.2013. godine. Takođe, počev od 01.07.2013. godine, neće se izdavati dokazi o poreklu kojim se potvrđuje poreklo robe na osnovu "kumulacije porekla" sa UNMIK/Kosovo ili sa Republikom Moldavijom, s obzirom da sa ovim stranama ugovornicama CEFTA sporazuma nije moguća primena kumulacije u SAP (Proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji) kumulativnoj zoni slobodne trgovine.

S obzirom na činjenicu da Republika Hrvatska postaje 28. članica Evropske unije 1.7.2013. godine, akt Uprave carina broj 148-07-483-01-78/2/2012 od 01.06.2012. (poslednji akt Uprave carina koji se odnosi na primenu dijagonalne kumulacije između zemalja uključenih u Proces stabilizacije i pridruživanja EU) i akt broj 148-07-483-01- 292/9/2011 od 01.06.2012. (poslednji akt Uprave carina koji se odnosi na primenu dijagonalne kumulacije između strana ugovornica CEFTA sporazuma i država EFTA), prestaju da važe u delu koji se tiče Republike Hrvatske, dok akti Uprave carina broj 148-07-483-01-336/2011 od 13.12.2011. (dodatni protokol CEFTA sporazuma, Aneks 10.5) i broj 148-07-481-01-351/2/2009 od 30.09.2009. godine (kumulacija sa materijalima poreklom iz EU po dogovoru između R. Hrvatske i R. Srbije), prestaju da važe u potpunosti.

Akt Uprave carina broj 148-07-483-01-182/2013 od 26.06.2013.

Izvor: Vebsajt Uprave Carina, 26.6.2013.