Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
« nazad

УРЕДБA О УСКЛАЂИВАЊУ НОМЕНКЛАТУРЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

На основу члана 3. став 8. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, 
бр. 62/05, 61/07 и 5/09), 
Влада доноси
УРЕДБУ
О УСКЛАЂИВАЊУ НОМЕНКЛАТУРЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1. 
Овом уредбом усклађује се номенклатура Царинске тарифе са Комбинованом
номенклатуром Европске уније за 2013. годину, која ће се примењивати на сврставање
производа у Царинској тарифи. 
Ова уредба обухвата и стопе, односно износe царине утврђене Царинском
тарифом која чини саставни део Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, 
бр. 62/05, 61/07 и 5/09), као и стопе царине које се примењују у складу са закљученим
споразумима о слободној трговини, примењене на усклађену номенклатуру. 
Члан 2. 
Усклађена номенклатура Царинске тарифе за 2013. годину из члана 1. ове
уредбе наведена је у Прилогу који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни
део. 
Члан 3. 
Стопе царине за увоз робе из Републике Хрватске у складу са одредбама
Споразума о изменама и приступању Споразуму о слободној трговини у централној
Европи („Службени гласник РС”, брoj 88/07) и Додатног Протокола уз Споразум о
измени и приступању Споразуму о слободној трговини у централној Европи
(„Службени гласник РС– Међународни уговори”, број 8/11) примењују се до ступања
Републике Хрватске у чланство Европскe унијe. 
Члан 4. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику РепубликеСрбије”, a примењује се од 1. јануара 2013. године. 
05 Број: 
У Београду, 28. новембра 2012. године
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК 2 Прилог
ЦАРИНСКА ТАРИФА2
ДЕО I 
ОСНОВНА ПРАВИЛА ЗА ПРИМЕЊИВАЊЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ
Сврставање производа у Царинску тарифу (у даљем тексту: Тарифа) врши се према
следећим основним правилима: 
1. Називи одељака, глава и раздела дати су само ради лакшег сналажења при
сврставању. Производи се сврставају према наименовањима тарифних бројева, 
напоменама уз одговарајуће одељке и главе, као и према овим правилима, ако она нису
у супротности са садржајем тарифних бројева и напомена уз одељке и главе. 
2. (а) Као производ који је наведен или обухваћен у наименовању неког тарифног
броја сматра се и производ, који је некомплетан или недовршен, под условом да при
царињењу има битна својства комплетног или довршеног производа. Тарифни број
такође обухвата и комплетан или довршен производ (или производ који се сврстава као
комплетан или довршен применом овог правила) ако се царини несастављен или у
растављеном стању. 
(б) Под материјалом или материјом из наименовања тарифног броја подразумева се
материјал или материја у чистом стању или комбиновани, односно помешани са
другим материјалом, односно материјом. Под производом од одређеног материјала или
материје подразумева се и производ израђен у целини или делимично од истог
материјала или материје. Производи који се састоје од два или више материјала или
материја сврставају се применом основног правила 3. 
3. Производи који би се применом правила 2. под (а) или из других разлога на
први поглед могли сврстати у два или више тарифних бројева, сврставају се на следећи
начин: 
(а) Тарифни број који има најконкретније или најближе наименовање производа
има предност у односу на тарифне бројеве са општијим наименовањем производа. 
Међутим, кад се наименовања два или више тарифних бројева односе само на део
материјала или материје садржане у мешаним или састављеним (сложеним) 
производима или само на део компоненти припремљених као сет за малопродају, 
наименовања тих тарифних бројева сматраће се подједнако конкретним, иако један од
њих има комплетније и прецизније наименовање прозвода. 
(б) Мешавине, састављени (сложени) производи који се састоје од различитих
материјала или су израђени од различитих компоненти, односно састојака и производи
припремљени у сетовима за малопродају, који се не могу сврстати применом правила
3. под (а), сврстаће се као да се састоје од материјала или компоненте која им даје
битан карактер, ако се овај критеријум може применити. 
(в) Ако се производи не могу сврстати применом правила 3. под (а) или 3. под (б), 
сврстаће се у последњи по реду од оних тарифних бројева које због важности треба
подједнако узети у обзир. 
4. Производи који се не могу сврстати применом правила 1. до 3. сврстаће се у
одговарајући тарифни број предвиђен за производ који је том производу најсличнији. 3
5. Поред одредаба правила 1. до 4. за следеће производе примењиваће се и ова
правила: 
(а) Футроле за фотографске апарате, музичке инструменте, пушке и пиштоље, 
кутије за циркле, кутије за огрлице и слични контејнери, специјално обликовани или
подешени за одређени производ или сет производа, погодни за дуготрајну употребу и
испоручени са производима за које су намењени, сврстаће се са тим производима под
условом да се уобичајено продају са тим производима. Међутим, ово правило се не
примењује на контејнере који целини (производу са контејнером) дају битан карактер. 
(б) Сходно одредбама правила 5. под (а) материјали за паковање и контејнери за
паковање (амбалажа) који се испоручују са производима у њима сврставају се заједно
са тим производима ако је уобичајено да се користе за паковање тих производа. 
Међутим, ова одредба се не примењује на материјал за паковање и контејнере за
паковање ако је очигледно да су подесни за вишекратну употребу. 
6. Сврставање производа у тарифне подбројеве у оквиру једног тарифног броја са
правног аспекта врши се према наименовањима тих тарифних подбројева и
евентуалних напомена за те тарифне подбројеве и „mutatis mutandis” према претходним
правилима, подразумевајући да се поређење тарифних подбројева може вршити само
на истом нивоу рашчлањавања. У смислу овог правила примењују се и напомене уз
одељке и главе, ако није другачије прописано. 4
ПРЕГЛЕД ОЗНАКА, СИМБОЛА И СКРАЋЕНИЦА
 нова тарифна ознака
† ново наименовање тарифне ознаке или нова напомена, додатна
напомена или напомена за тарифни став
€ евро
MAX максимум
MIN минимум
MD метар дужни
M2 метар квадратни
M3 метар кубни
GR грам
GRCI грам цепаног изотопа
1000 KD 1000 комада
1000 KWH 1000 kW/h 
1000 LT 1000 литара
1000 M3 1000 метарa кубних
BRC број ћелија
JM jeдиница мере
KG килограм
KGN килограмa N 
KGK2
O килограмa K2
KGP2
O5 килограма P2
O5
KGH2
O2 килограма H2
O2
KGNaOH килограма NaOH 
KGKOH килограма KOH 
KG90%SS килограма 90% суве супстанце
KGU килограма U 
KGmet.am. килограма met.am. 
KG net eda килограма нето масе, оцеђене материје
KG net mas килограма нето масе, суве материје
LT литар5
LTA100% литара чистог (100%) алкохола
KR карат
KD комада
PR пар
TJ тера џула
ТN тона
NTN носивост у тонама
ПТС ЕЗ 2013 Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима између
Европске заједнице са једне стране, и Републике Србије с друге стране
– примена у 2013. години
CEFTA Јединствени споразум о слободној трговини у региону Југоисточне
Европе CEFTA - Central Europe Free Trade Agreemet 
AL Република Албанија
BA Босна и Херцеговина
HR Република Хрватска – примена до ступања у чланство у EУ
MD Република Молдавија
MK Република Македонија
ME Република Црна Гора
UNMIK UN1244 UNMIK у име Косова, у складу са Резолуцијом 1244 Савета
безбедности Уједињених нација
CU BKR Царинска унија Република Белорусија, Република Казахстан и Руска
Федерација
BY Република Белорусија
KZ Република Казахстан
RU Руска Федерација
ТR 2013 Споразум о слободној трговини између Републике Србије и Републике
Турске – примена у 2013. години
EFTA 2013 Споразум о слободној трговини између Републике Србије и држава
ЕФТА – примена у 2013. години
IS Исланд
NO Краљевина Норвешка
CH Швајцарска Конфедерација
LI Кнежевина Лихтенштајн6
ДЕО II 
ЦАРИНСКА ТАРИФА
ОДЕЉАК I 
ЖИВЕ ЖИВОТИЊЕ; ПРОИЗВОДИЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА
Напомене: 
 1. Позивање у овом Oдељку на поједини род или врсту животиња, осим ако из текста другачије не произлази, 
односи се и на младунце тог рода или врсте. 
 2. Одредба која се односи на „суве” производе у Тарифи, обухвата и производе који су дехидрисани, 
евапорисани, или лиофилизовани, осим ако у тексту није другачије одређено.
ГЛАВА 1 
ЖИВЕ ЖИВОТИЊЕ
Напомена: 
1. Ова Глава обухвата свеживеживотиње осим: 
 (а) риба, љускара, мекушаца и осталих водених бескичмењака из тар. броја 0301, 0306, 0307 или 0308; 
 (б) култура микроорганизама и осталих производа из тарифног броја 3002; и
 (в) животиња из тарифног броја 9508.
Тарифна
ознака
Наименовање ЈМ Стопа
царине
Споразуми о слободној трговини
 0101 Коњи, магарци, муле и мазге, живи: 
 - Коњи: 
 0101 21 00 00 - - чисте расе за приплод KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 0, NO: 1, CH: 0, LI: 0
 0101 29 - - oсталo: 
 0101 29 10 00 - - - за клање KD 5 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 5 
EFTA 2013: IS: 0, NO: 5, CH: 0, LI: 0 
 0101 29 90 00 - - - осталo KD 5 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 5 
EFTA 2013: IS: 0, NO: 5, CH: 0, LI: 0 
 0101 30 00 00 - Mагарци KD 5 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 5 
EFTA 2013: IS: 0, NO: 5, CH: 0, LI: 0 
 0101 90 00 00 - Oстало KD 5 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 5 
EFTA 2013: IS: 0, NO: 5, CH: 0, LI: 0 
 0102 Живеживотиње, врсте говеда: 
 - Стока: 
 0102 21 - - чисте расе за приплод: Тарифна
ознака
Наименовање ЈМ Стопа
царине
Споразуми о слободној трговини
7
 0102 21 10 00 - - - јунице (нетељене) KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 
 0102 21 30 00 - - - краве KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 
 0102 21 90 00 - - - остало KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 
 0102 29 - - остало: 
0102 29 05 00 - - - подврсте Bibos или Poephagus KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
 - - - остало: 
…0102 29 10 00 - - - - масе не преко 80 kg KD 15 ПТС ЕЗ 2013: 4.5 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 15 
EFTA 2013: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 
… - - - - масе преко 80 kg, али не преко 160 
kg: 
…0102 29 21 00 - - - - - за клање KD 15 ПТС ЕЗ 2013: 4.5 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 15 
EFTA 2013: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 
…0102 29 29 00 - - - - - остало KD 15 ПТС ЕЗ 2013: 4.5 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 15 
EFTA 2013: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15
… - - - - масе преко 160 kg, али не преко 300 
kg: 
…0102 29 41 00 - - - - - за клање KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 12 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
…0102 29 49 00 - - - - - остало KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 9 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
… - - - - масе преко 300 kg: 
… - - - - - јунице (нетељене): 
…0102 29 51 00 - - - - - - за клање KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 18 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 Тарифна
ознака
Наименовање ЈМ Стопа
царине
Споразуми о слободној трговини
8
…0102 29 59 00 - - - - - - остале KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 9 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
… - - - - - краве: 
…0102 29 61 00 - - - - - - за клање KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 9 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
…0102 29 69 00 - - - - - - остале KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 12 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
… - - - - - остало: 
…0102 29 91 00 - - - - - - за клање KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 15 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
…0102 29 99 00 - - - - - - остало KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 15 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
 - Буфало („buffalo”): 
 0102 31 00 00 - - чисте расе за приплод KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0
 0102 39 - - остало: 
 0102 39 10 - - - домаће врсте: 
 0102 39 10 10 - - - - масе не преко 160 kg KD 15 ПТС ЕЗ 2013: 4.5 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 15 
EFTA 2013: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 
 0102 39 10 90 - - - - остале KD 30 CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
ех масе преко 160 kg, али не преко 300 kg, 
за клање
ПТС ЕЗ 2013: 12 
ех масе преко 160 kg, али не преко 300 kg, 
остале
ПТС ЕЗ 2013: 9 
ех масе преко 300 kg, јунице (нетељене), за
клање
ПТС ЕЗ 2013: 18 
ех масе преко 300 kg, јунице (нетељене), 
остале
ПТС ЕЗ 2013: 9 
ех масе преко 300 kg, краве, за клање ПТС ЕЗ 2013: 9
ех масе преко 300 kg, краве, остале ПТС ЕЗ 2013: 12 
ех масе преко 300 kg, остало ПТС ЕЗ 2013: 15 Тарифна
ознака
Наименовање ЈМ Стопа
царине
Споразуми о слободној трговини
9
 0102 39 90 00 - - - остало KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
 0102 90 - Остало: 
 0102 90 20 00 - - чисте расе за приплод KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 
 - - остало: 
 0102 90 91 - - - домаће врсте: 
 0102 90 91 10 - - - - масе не преко 160 kg KD 15 ПТС ЕЗ 2013: 4.5 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 15 
EFTA 2013: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 
 0102 90 91 90 - - - - остале KD 30 CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
ех масе преко 160 kg, али не преко 300 kg, 
за клање
ПТС ЕЗ 2013: 12 
ех масе преко 160 kg, али не преко 300 kg, 
остале
ПТС ЕЗ 2013: 9 
ех масе преко 300 kg, јунице (нетељене), за
клање
ПТС ЕЗ 2013: 18 
ех масе преко 300 kg, јунице (нетељене), 
остале
ПТС ЕЗ 2013: 9 
ех масе преко 300 kg, краве, за клање ПТС ЕЗ 2013: 9 
ех масе преко 300 kg, краве, остале ПТС ЕЗ 2013: 12 
ех масе преко 300 kg, остало ПТС ЕЗ 2013: 15
 0102 90 99 00 - - - остало KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
 0103 Свиње, живе: 
 0103 10 00 00 - Чисте расе за приплод KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 0, CH: 0, LI: 0 
 - Остало: 
 0103 91 - - масе не преко 50 kg: 
 0103 91 10 00 - - - домаће врсте KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 21 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
 0103 91 90 00 - - - остале KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
 0103 92 - - масе 50 kg или веће: 
 - - - домаће врсте: Тарифна
ознака
Наименовање ЈМ Стопа
царине
Споразуми о слободној трговини
10
 0103 92 11 00 - - - - које су се најмање једанпут прасиле, 
масе 160 kg и веће
KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 15 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
 0103 92 19 00 - - - - остале KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 12 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
 0103 92 90 00 - - - остало KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
 0104 Овце и козе, живе: 
 0104 10 - Овце: 
 0104 10 10 00 - - чисте расе за приплод KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 
 - - остале: 
 0104 10 30 00 - - - јагњад (до једне године старости) KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 15 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
 0104 10 80 00 - - - остале KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 3 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30
 0104 20 - Козе: 
 0104 20 10 00 - - чисте расе за приплод KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 0, LI: 0 
 0104 20 90 00 - - остале KD 30 ПТС ЕЗ 2013: 9 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 30 
EFTA 2013: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30 
 0105 Живина домаћа, жива (кокошке врсте
Gallus domesticus, патке, гуске, ћурке и
бисерке): 
 - Масе не преко 185 g: 
 0105 11 - - пилићи врсте Gallus domesticus: 
 - - - дедовски и родитељскиженски пилићи
за: 
 0105 11 11 00 - - - - носиље KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 Тарифна
ознака
Наименовање ЈМ Стопа
царине
Споразуми о слободној трговини
11
 0105 11 19 00 - - - - остале KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 - - - остали: 
 0105 11 91 00 - - - - носиље KD 20 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 20 
EFTA 2013: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 
 0105 11 99 - - - - остали: 
 0105 11 99 10 - - - - - дедовски и родитељски мушки
пилићи
KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 0105 11 99 90 - - - - - остали KD 20 ПТС ЕЗ 2013: 4 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 20 
EFTA 2013: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 
 0105 12 00 - - ћурићи: 
 0105 12 00 10 - - - за приплод KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 0105 12 00 90 - - - остали KD 15 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 15 
EFTA 2013: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15
 0105 13 00 - - пачићи: 
 0105 13 00 10 - - - за приплод KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 0105 13 00 90 - - - остали KD 15 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 15 
EFTA 2013: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 
 0105 14 00 - - гушчићи: 
 0105 14 00 10 - - - за приплод KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 0105 14 00 90 - - - остали KD 15 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 15 
EFTA 2013: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 
 0105 15 00 - - бисерчићи: Тарифна
ознака
Наименовање ЈМ Стопа
царине
Споразуми о слободној трговини
12
 0105 15 00 10 - - - за приплод KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 0105 15 00 90 - - - остали KD 15 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 15 
EFTA 2013: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 
 - Остало: 
 0105 94 00 00 - - кокошке врсте Gallus domesticus KD 20 ПТС ЕЗ 2013: 6 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: таб 2, 
ME: 0, UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 20 
EFTA 2013: IS: 20, NO: 20, CH: 20, LI: 20 
 0105 99 - - остало: 
 0105 99 10 00 - - - патке KD 15 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 15 
EFTA 2013: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 
 0105 99 20 00 - - - гуске KD 15 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 15 
EFTA 2013: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 
 0105 99 30 00 - - - ћурке KD 15 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 15 
EFTA 2013: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 
 0105 99 50 00 - - - бисерке KD 15 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 15 
EFTA 2013: IS: 15, NO: 15, CH: 15, LI: 15 
 0106 Осталеживотиње, живе: 
 - Сисари: 
 0106 11 00 00 - - примати KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 0106 12 00 00 - - китови, делфини и плискавице (сисари
реда Cetacea); морске краве и дугонг
(сисари реда Sirenia); фоке, морски лавови
и моржеви (сисари подреда Pinnipedia) 
KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 0106 13 00 00 - - камиле и остале камелиде (Camelidae) KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 0106 14 - - кунићи и зечеви: Тарифна
ознака
Наименовање ЈМ Стопа
царине
Споразуми о слободној трговини
13
 0106 14 10 00 - - - домаћи кунићи KD 10 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 10 
EFTA 2013: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 
 0106 14 90 00 - - - остало - 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 0106 19 00 00 - - остало - 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 0106 20 00 00 - Рептили (укључујући змије и корњаче) KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 - Птице: 
 0106 31 00 00 - - птице грабљивице KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 0106 32 00 00 - - папагаји (укључујући обичне папагаје, 
мале дугорепе папагаје, макое и какадуе) 
KD 1 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 1 
EFTA 2013: IS: 1, NO: 1, CH: 1, LI: 1 
 0106 33 00 00 - - нојеви; емуи (Dromaius novaehollandiae) KD 5 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 5 
EFTA 2013: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 
 0106 39 - - остале: 
 0106 39 10 00 - - - голубови KD 10 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 10 
EFTA 2013: IS: 10, NO: 10, CH: 10, LI: 10 
 0106 39 80 00 - - - остале - 5 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 5 
EFTA 2013: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 
 - Инсекти: 
 0106 41 00 00 - - пчеле - 5 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 5 
EFTA 2013: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 Тарифна
ознака
Наименовање ЈМ Стопа
царине
Споразуми о слободној трговини
14
 0106 49 00 00 - - остало - 5 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 5 
EFTA 2013: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 
 0106 90 00 00 - Остало - 5 ПТС ЕЗ 2013: 0 
CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, 
UN1244: 0 
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0 
TR 2013: 5 
EFTA 2013: IS: 5, NO: 5, CH: 5, LI: 5 15
ГЛАВА 2 
МЕСО И ДРУГИ КЛАНИЧНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ЈЕЛО
Напомена: 
1. Ова Глава не обухвата: 
 (а) производе врста описаних у тар. бројевима 0201 до 0208 или 0210, неупотребљиве за људску исхрану; 
 (б) црева, бешике илижелуцеживотиња (тар. број 0504) иживотињску крв (тар. број 0511 или 3002); или
 (в) масноћеживотињског порекла, осим производа из тарифног броја 0209 (Глава 15). 
Додатне напомене: 
1 А. Наведени изрази имају следеће значење: 
 (а) „говеђи трупови”, у смислу тар. подбројева 0201 10 и 0202 10, јесу цели трупови закланихживотиња пошто им
је истекла крв, извађена дроб и пошто су одрани, увезени са главом или без главе, са папцима или без папака и са осталим
отпацима или без њих. Ако се трупови увозе без главе, Глава мора бити одвојена од трупа на atloido-occipital пршљену, а
ако се увозе без папака, папци морају бити одсечени на carpo-metacarpal или tarso-metatarsalзглобовима; „труп” укључује
предњи део трупа који обухвата све кости, као и врат и плећке са више од десет пари ребара; 
 (б) „говеђе полутке”, у смислу тар. подбројева 0201 10 и 0202 10, јесу производи који настају симетричним
раздвајањем целог трупа кроз центар сваког вратног, леђног, слабинског и крсног пршљена и кроз центар грудне кости и
ишио-пубичног састава; „полутка” укључује предњи део полутке који обухвата све кости, као и врат и плећку са више од
десет ребара; 
 (в) „компензиране четврти”, у смислу тар. подбројева 0201 20 20 и 0202 20 10 јесу делови који се састоје од: 
 – предњих четврти које обухватају све кости, као и врат и плећку, а сечене су код десетог ребра и задњих четврти
које обухватају све кости, бут и печеницу, а сечене су код трећег ребра, или
– предњих четврти које обухватају све кости, као и врат и плећку, а сечене су код петог ребра, са додатим целим
слабинама и грудима и задњих четврти које обухватају све кости, бут и печеницу, а сечене су код осмог ребра. 
Предње четврти и задње четврти које сачињавају „компензиране четврти” морају се увозити у исто време и морају
се подударати у броју, а укупна маса предњих четврти мора бити иста као маса задњих четврти. Разлика у маси између ова
два дела пошиљке је допуштена под условом да не прелази 5% масе тежег дела (предње или задње четврти); 
 (г) „нераздвојене предње четврти”, у смислу тар. подбројева 0201 20 30 и 0202 20 30 jeсу предњи делови трупа
који обухватају све кости, као и врат и плећку, са најмање четири пара ребара и највише десет пари ребара (прва четири
пара ребара морају бити цела, остала могу бити сечена), са слабинама или без слабина; 
 (д) „раздвојене предње четврти”, у смислу тар. подбројева 0201 20 30 и 0202 20 30 jесу предњи делови полутке
који обухватају све кости, врат и плећку, са најмање четири ребра и највише десет ребара (прва четири ребра морају бити
цела, остала могу бити сечена), са слабинама или без слабина; 
 (ђ) „нераздвојене задње четврти”, у смислу тар. подбројева 0201 20 50 и 0202 20 50 јесу задњи делови трупа који
обухватају све кости, бут и печеницу, укључујући филе, са најмање три пара целих или сечених ребара, са голењачом или
без голењаче и са слабинама или без слабина; 
 (е) „раздвојене задње четврти”, у смислу тар. подбројева 0201 20 50 и 0202 20 50 јесу задњи делови полутке који
обухватају све кости, бут и печеницу, укључујући филе, са најмање три цела или сечена ребра, са голењачом или без ње и са
слабинама или без слабина; 
 (ж) 1. „предње четврти сечене” („crop, chuck and blade”), у смислу тар. подброја 0202 30 50 јесу леђни део предње
четврти, укључујући горњи део плећке, са најмање четири ребра и највише десет ребара, добијени од предње четврти
праволинијским сечењем кроз тачку где се прво ребро повезује са првим сегментом грудне кости до тачке додира
дијафрагме са десетим ребром; 
2. комад „груди” у смислу тар. подброја 0202 30 50 јесте доњи део предње четврти који обухвата средњи део
груди и врх груди. 
Б. Производи обухваћениДодатним напоменама 1 А (а) до (е) ове Главе могу бити испоручени са кичмом или без
кичме. 
В. У одређивању броја целих или сечених ребара поменутих уДодатној напомени 1 А, узимају се у обзир само
ребра која су везана за кичму. Уколико је кичма отклоњена, узимају се у обзир само цела или сечена ребра која би иначе
била непосредно везана за кичму. 16
2 А. Наведени изрази имају следеће значење: 
 (а) „трупови и полутке”, у смислу тар. подбројева 0203 11 10 и 0203 21 10, јесу трупови закланих домаћих свиња, 
из којих је истекла крв, који су очишћени од дроби и са којих су уклоњене чекиње и папци. Полутке су добијене од целих
трупова дељењем кроз центар сваког вратног, леђног, слабинског и крсног пршљена и кроз центар грудне кости и ишио-
пубичног састава. Трупови и полутке могу бити са главом или без главе, са њушком или без њушке, са папцима или без
папака, са салом или без сала, са бубрезима или без бубрега, са репом или без репа и са дијафрагмом или без дијафрагме. 
Полутке могу бити са кичменом мождином, мозгом и језиком или без њих. Трупови и полутке крмача могу бити са вименом
или без вимена (млечнежлезде); 
 (б) „бутови”, у смислу тар. подбројева 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 и 0210 11 31 јесу задњи (каудални) 
делови полутке, укључујући кости, са папцима или без папака, са голењачом или без голењаче, са кожом или без коже и са
поткожном свињском масноћом (сланином) или без ње. 
Бут је одвојен од остатка полутке тако да обухвата, највише, последњи слабински пршљен; 
 (в) „предњи делови”, у смислу тар. подбројева 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 и 0210 19 60 јесу предњи
(краниални) делови полутке, без главе, са њушком или без њушке, укључујући кости, са папцима или без папака, са
голењачом или без голењаче, са кожом или без коже и са поткожном свињском масноћом (сланином) или без ње; 
Предњи део је одвојен од остатка полутке тако да обухвата, највише, пети леђни пршљен. 
Горњи (леђни) део предњег дела, са лопатичном кости и са њом повезаним мишићима или без лопатичне кости и
са њом повезаних мишића (горњи део плећке у свежем и врат у усољеном стању) сматра се комадом печенице када је
одвојен од доњег (трбушног) дела предњег дела, највише, сечењем непосредно испод кичменог стуба; 
 (г) „плећка”, у смислу тар. подбројева 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 и 0210 11 39 јесте доњи део предњег дела
са лопатичном кости и са њом повезаним мишићима или без лопатичне кости и са њом повезаних мишића, укључујући
кости, са папцима или без папака, са голењачом или без голењаче, са кожом или без коже, са поткожном свињском
масноћом (сланином) или без ње. 
Лопатична кост и са њом повезани мишићи сврставају се у овај тар. подброј као део плећке и онда када су одвојено
припремљени; 
 (д) „бубрежњак” („loins”) у смислу тар. подбројева 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 и 0210 19 70 јесте горњи
део полутке који се пружа од првог вратног пршљена до репног пршљена, укључујући кости, са печеницом или без
печенице, са лопатичном кости или без лопатичне кости и са поткожном свињском масноћом (сланином) или без поткожне
свињске масноће (сланине), са кожом или без коже. 
Бубрежњак је одвојен од доњег дела полутке сечењем непосредно испод кичменог стуба; 
 (ђ) „потрбушина”, у смислу тар. подбројева 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 и 0210 12 19, јесте доњи део
полутке који се налази између бута и плећке, углавном познат као “потрбушина”, са костима или без костију, али са кожом
и са поткожном свињском масноћом (сланином); 
 (е) „бекон полутке”, у смислу тар. подброја 0210 19 10 јесте свињска полутка без Главе (образа и њушке), папака, 
репа, сала, бубрега, печенице, лопатичне кости, грудне кости, кичменог стуба, карличне кости и дијафрагме; 
 (ж) „spenser”, у смислу тар. подброја 0210 19 10, јесте бекон полутка без бута, са костима или без костију; 
 (з) „три четвртине странице” („three-quarter sides”), у смислу тар. подброја 0210 19 20, јесте бекон - полутка без
предњег дела, са костима или без костију; 
 (и) „средњи део” („middles”), у смислу тар. подброја 0210 19 20, јесте бекон - полутка без бута и предњег дела, са
костима или без костију. 
Овај тарифни подброј такође укључује комаде од средњег дела који обухватају ткиво котлета и потрбушине у
природној сразмери према целом средњем делу. 
Б. Делови комада описаних у ставу 2 А (ђ) сврставају се у исте тарифне подбројеве само ако су са кожом и
поткожном свињском масноћом (сланином). 
Ако су комади који се сврставају у тар. подбројеве 0210 11 11 и 0210 11 19, као и 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 
и 0210 19 60 добијени од бекон-странице из које су већ извађене кости наведене у ставу 2 А (е), линије сечења следе оне
описане у ставу 2 А (б), (в) и (г), одговарајуће; у сваком случају ти комади или њихови делови су са костима. 
В. Тарифни подбројеви 0206 49 00 и 0210 99 49 обухватају, нарочито, Главу и полутке Главе од домаћих свиња, са
мозгом или без мозга, са образима или без образа, са језиком или безјезика, као и са њиховим деловима или без делова. 
Глава је одвојена од остатка полутке како следи: 
 - правим сечењем паралелним са лобањом; или
 - сечењем паралелним са лобањом до нивоа очију, а затим косим у односу на предњи део главе, тако да њушка
остане везана за полутку. 
Образи, њушка и уши, као и месо везано за главу, нарочито за задњи део, сматрају се деловима главе. Међутим, 
комади меса без костију од предњег дела испоручени одвојено (подвољак, подвратак, подвољак и подвратак заједно - 
гроник), сврставају се у тар. подброј 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 или 0210 19 81, зависно од случаја. 17
Г. „Поткожна свињска масноћа (сланина)”, у смислу тар. подбројева 0209 10 11 и 0209 10 19, јесте масно ткиво
које се таложи испод коже и пријања уз њу, без обзира на део свиње коме припада; у сваком случају, маса масног ткива је
већа од масе коже. 
Ови тарифни подбројеви укључује такође поткожну свињску масноћу (сланина) са које је скинута кожа. 
Д. У смислу тар. подбројева 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 и 0210 19 60 до 0210 19 89, под „сувим или
димљеним” производима подразумевају се они у којима однос вода/беланчевине у месу (садржај азота x 6,25) износи 2,8 
или мање. Садржај азота се одређује у складу са ISO методом 937 – 1978. 
3 А. У смислу тарифног броја 0204 наредни изрази имају следеће значење: 
 (а) „трупови” у смислу тар. подбројева 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 и 0204 50 51, јесу цели
трупови закланихживотиња пошто им је истекла крв, и пошто су очишћени од дроби и одрани, увезени са главом или без
главе, са папцима или без папака, са придодатим другим отпацима или без њих. Ако се трупови увозе без главе, Глава мора
бити одвојена од трупа на atloido-occipital пршљену, а ако се увозе без папака, папци морају бити одсечени на carpometacarpal или tarso-metatarsal зглобовима; 
 (б) „полутке”, у смислу тар. подбројева 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 и 0204 50 51, јесу производи
који су настали симетричном поделом целог трупа кроз центар сваког вратног, леђног, слабинског и крсног пршљена, кроз
центар грудне кости и кроз ишио-пубични састав; 
 (в) „скраћене предње четврти”, у смислу тар. подбројева 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 и 0204 50 53, јесу
предњи део трупа са грудима или без груди, укључујући све кости и плећке, врат („scrag”), и средњи део врата, сечен под
правим углом у односу на кичму, са најмање пет и највише седам пари целих или сечених ребара; 
 (г) „скраћене предње четврти”, у смислу тар. подбројева 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 и 0204 50 53, јесу
предњи део полутке са грудима или без груди, укључујући све кости, плећку, врат („scrag”) и средњи део врата, сечен под
правим углом у односу на кичму, са најмање пет и највише седам целих или сечених ребара; 
 (д) „слабине и/или подплећке” (каре и/или филе - „chines and/or best ends”), у смислу тар. подбројева 0204 22 30, 
0204 42 30, 0204 50 15 и 0204 50 55, јесу преостали део трупа, пошто су одстрањени бутови и скраћене предње четврти, са
бубрезима или без бубрега; када су слабине (каре - „chines”) одвојене од подплећки (филе - „best ends”) оне морају
обухватати најмање пет слабинских пршљенова; када су подплећке („best ends”) одвојене од слабина („chines”) они морају
обухватати најмање пет пари целих или сечених ребара; 
 (ђ) „слабине и/или подплећке” (каре и/или филе - „chines and/or best ends”) у смислу тар. подбројева 0204 22 30, 
0204 42 30, 0204 50 15 и 0204 50 55, јесу преостали део полутке, пошто су одстрањени бут и скраћена предња четврт, са
бубрегом или без бубрега; када је слабина (каре - „chine”) одвојена од подплећке (филеа - „best end”) она мора обухватати
најмање пет слабинских пршљенова; када је подплећка (филе - „best end”) одвојена од слабине (каре - „chine”) она мора
обухватати најмање пет целих или сечених ребара; 
 (е) „бутови”, у смислу тар. подбројева 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 и 0204 50 59, јесу задњи део трупа који
обухвата све кости и ноге, а сечени су под правим углом у односу на кичму на шестом слабинском пршљену, непосредно
испод карличне кости, или на четвртом крсном пршљену кроз предњу карличну кост до ишио-пубичног састава; 
 (ж) „бутови”, у смислу тар. подбројева 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 и 0204 50 59, јесу задњи део полутке који
обухвата све кости и ногу, а сечен је под правим углом у односу на кичму на шестом слабинском пршљену, непосредно
испод карличне кости, или на четвртом крсном пршљену кроз карличну кост испред ишио-пубичног састава. 
Б. У одређивању броја целих или сечених ребара поменутих у ставу 3 А, узимају се у обзир само ребра која су
везана за кичму. 
 4. Наведени изрази имају следеће значење: 
 (а) „месо, живинско, у комадима, са костима”, у смислу тар. подбројева 0207 13 20 до 0207 13 60, 0207 14 20 до
0207 14 60, 0207 26 20 до 0207 26 70, 0207 27 20 до 0207 27 70, 0207 44 21 до 0207 44 61, 0207 45 21 до 0207 45 61, 0207 54 21 
до 0207 54 61, 0207 55 21 до 0207 55 61 и 0207 60 21 до 0207 60 61, јесу комади посебно наведени у њима, укључујући све
кости. 
Комадиживинског меса наведени под (а) из којих су делимично извађене кости сврставају се у тар. подброј
0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55
71, 0207 55 81 и 0207 60 81; 
 (б) „полутке”, у смислу тар. подбројева 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 
54 21, 0207 55 21 и 0207 60 21, јесу полутке труповаживине добијене уздужним сечењем у равни дужгрудне кости и кичме; 
 (в) „четврти”, у смислу тар. подбројева 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 
54 21, 0207 55 21 и 0207 60 21, јесу батачне четврти или грудне четврти добијене попречним сечењем полутке; 
 (г) „крила, цела, са врховима или без врхова”, у смислу тар. подбројева 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 
30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 и 0207 60 31, јесу комадиживинског меса које чине хумерус (надлактица), 
радиус (подлактица) и улна (лакатна кост), заједно са околним мишићима. Врх крила, укључујући царпал кости (кости
шаке), може али не мора бити одстрањен. Сечење се мора вршити на зглобовима;