Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
Uredba o dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila
Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, br. 57/2009 od 24.07.2009. godine, koja stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 25.07.2009. godine.
Opširnije
Izjava ovlašćenog izvoznika
Aktom broj 148-07-483-00-13/2009 od 23.02.2009. godine Uprava carina Republike Srbije propisala je određene postupke primene autonomnih trgovinskih mera za robu poreklom iz Evropske zajednice. U navedenom aktu, kao jedna od mera, definisana je obaveza carinarnica da, radi prihvatanja izjave ovlašćenog izvoznika kao dokaza o evropskom poreklu uvezene robe, u trenutku stavljanja robe u slobodan promet zahtevaju na uvid autorizaciju strane carinske administracije na osnovu čega se može utvrditi kako lice koje je ovlašćeno, tako i roba na koju se odnosi i zemlje, odnosno teritorije za koje važi izdata autorizacija.
Opširnije
Dokazi o poreklu EUR1
Radi jednoobraznog i pravilnog sprovođenja carinskog postupka privremenog uvoza robe, koju prate dokazi o poreklu EUR1, sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina obaveštavamo vas sledeće: Odredbom člana 166. stav 1. Carinskog zakona propisano je, između ostalog, da ako nastane carinski dug za robu stavljenu u postupak privremenog uvoza, iznos duga se određuje na osnovu elemenata za obračun koji se primenjuju na dan prihvatanja deklaracije za stavljanje robe u postupak privremenog uvoza.
Opširnije
Korišćenje bankarske garancije drugog lica
U sprovođenju carinskih postupaka prilikom korišćenja bankarske garancije drugog lica uočena je različitost u postupanju, kao i određeni propusti, te vas radi jednoobrazne i pravilne primene propisa obaveštavamo o sledećem: Članom 212. stav 3. Carinskog zakona (u daljem tekstu zakon) propisano je da je carinski dužnik deklarant, a u slučaju posrednog zastupanja iz člana 26. stav 2. tačka 2. ovog zakona carinski dužnik je lice za čiji je račun deklaracija podneta. Takođe je odredbom člana 201. stav 1. Zakona propisano da ako carinski organ, u skladu sa carinskim propisima, zahteva polaganje obezbeđenja za naplatu carinskog duga obezbeđenje polaže carinski dužnik ili lice koje može postati carinski dužnik.
Opširnije
Prikazujem 51 - 54 od 54 rezultata.
Stranica od 11